Gedragscode Stichting Knuffeldier

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en bewoners van zorgcentra zijn niet eenduidig. De ene bewoner vindt het prettig om aangeraakt te worden en de ander weer niet.

Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die in alle situaties gelden.

Daarom hebben wij als stichting een gedragscode opgesteld.
Wanneer je als vrijwilliger aangesloten bent bij de stichting ken je de gedragscode en zal je volgens deze code handelen.

1.
De Vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen diegene die bezocht wordt zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.
De Vrijwilliger onthoudt zich ervan om die diegene die bezocht wordt te bejegenen op een wijze die zijn of haar waardigheid aantast.

3.
De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van diegene die bezocht wordt dan functioneel noodzakelijk is.

4.
De vrijwilliger mag diegene die bezocht wordt niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

5.
Foto’s gemaakt tijdens de bezoeken mogen uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de familie van betrokkenen. Bij het plaatsen van foto’s op sociale media dienden de bewoners onherkenbaar te zijn.

6.
De vrijwilliger heeft de plicht om diegene die bezocht wordt naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
7.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon, tw. De heer Mr. H. Bettink, advocaat in ruste, wonende te Heemstede. vertrouwenspersoon@stichtingknuffeldier.nl.

8.
Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten zal het bestuur politie/justitie inschakelen.

9.
De vrijwilliger is te aller tijden verantwoordelijk voor het gedrag van zijn dier en zorgt dat het dier schoon, gezond, rustig en aaibaar is.

De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van diegene die bezocht wordt. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en diegene die bezocht wordt zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

Deze gedragscode is in april 2018 vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Knuffeldier.