Gedragscode Stichting Knuffeldier

Grenzen in het contact tussen vrijwilligers en bewoners van zorgcentra zijn veelal niet eenduidig. Zo vindt de ene bewoner het wel prettig om aangeraakt te worden en de andere juist niet.
Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die in alle situaties gelden.

Daarom hebben wij als Stichting een gedragscode opgesteld.
Wanneer je als vrijwilliger of stagiair(e) (verder te noemen “de vrijwilliger”) aangesloten bent bij de Stichting Knuffeldier ken je de gedragscode en je zal niet tegen de gedragscode in handelen.

1.
De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de bezochte bewoner zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.
De vrijwilliger onthoudt zich ervan om de bezochte bewoner te bejegenen op een wijze die zijn of haar waardigheid aantast en respecteert diens eigendommen.

3.
De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van diegene die bezocht wordt dan functioneel noodzakelijk is.

4.
De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de bezochte bewoner. Alle zodanige handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en bezochte bewoner zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5.
De vrijwilliger mag de bezochte bewoner niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6.
De vrijwilliger heeft de plicht om de bezochte bewoner naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijke behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd.

7.
Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon t.w. mr. H.J. Bettink, advocaat in ruste en wonende te Heemstede.

8.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon (zie punt 7)

9.
Overtreding van deze code leidt tot een tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten, zoals seksueel misbruik van de bezochte bewoner of ander grensoverschrijdend gedrag, zal het bestuur daarvan aangifte doen bij de politie.

10.
De vrijwilliger is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn dier en zorgt dat het dier schoon, gezond, rustig en aaibaar is.

 

Deze gedragscode is op 7 april 2018 vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Knuffeldier